Karta Przekazania Odpadu

Karta przekazania odpadu jest podstawowym dokumentem dotyczącym ewidencji odpadów. Obowiązek ewidencji ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów wprowadza  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach. Zasadniczo do ewidencji odpadów wykorzystywane są dwa dokumenty:  karta przekazania odpadu oraz karta ewidencji odpadu.

  • Karta przekazania odpadu (potocznie KPO):

Karta stanowi dowód prawidłowego przekazania odpadów do uprawnionych odbiorców. Obowiązek wystawienia karty przekazania odpadu ciąży na wytwórcy odpadu – ma on obowiązek wypełnić i wystawić kartę przekazania odpadu w momencie przekazywania go odbiorcy.

Art. 69 ustawy o odpadach reguluje w pięciu punktach najważniejsze zasady sporządzania Kart Przekazania Odpadów:

  1. Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady.
  2. Kartę przekazania odpadów sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy – po jednym dla każdego z posiadaczy odpadów, który przejmuje odpady. Od 01.01.2020 kartę przekazania odpadów sporządza się w elektronicznym systemie BDO inaczej zwanym jako Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. BDO pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.
  3. Posiadacz odpadów, który przejmuje odpady od innego posiadacza, jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadów na karcie przekazania odpadów wypełnionej przez posiadacza, który przekazuje te odpady, niezwłocznie po jej otrzymaniu w elektronicznym systemie BDO.
  4. Dopuszcza się niesporządzanie karty przekazania odpadów, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów (np. osoba fizyczna).
  5. Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady wykonującego usługę transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.(np. osoba fizyczna).

Oznacza to, że KPO nie trzeba wykonywać zaraz po odbiorze odpadów, lecz można sporządzić wersję zbiorczą dla danego kodu odpadów, dla miesiąca którego karta dotyczy.

KPO w myśl art. 72. należy (wraz z dokumentami ewidencji odpadów) przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.